Zdaniem Ericha Fromma

W  historii biblijnej znaleźć można dwa bardzo przejrzyste symbole miłości macierzyńskiej, ujmowanej jako spełnienie wymienionych powyżej dwóch jej zasadniczych zadań. Pierwszą z tych symbolicznych opowieści jest historia o stworzeniu świata, zawierająca wyraźnie oba te elementy, a mianowicie Bóg najpierw stwarza poszczególne elementy świata i zapewnia im szanse egzystencji (co odpowiada pierwszemu składnikowi miłości macierzyńskiej), a następnie po zakończeniu każdego etapu tworzenia stwierdza: „to jest dobre”, nakazując tym samym każdemu stworzeniu czuć się dobrze na ziemi. Drugim symbolem biblijnym jest Ziema Obiecana (E. Fromm podkreśla, że „ziemia jest zawsze symbolem matki”). Otóż Ziemia Obiecana jest symbolem pierwszego aspektu miłości, tego, którego treścią jest troska i afirmacja. Miód natomiast symbolizuje drugi aspekt, czyli słodycz życia, jego ukochanie i szczęście z powodu tego, że się żyje. Autor ten dalej stwierdza, że: „Większość matek potrafi ofiarować wyłącznie «mleko, bardzo niewiele potrafi dawać również «miód. Aby dawać «miód, matka musi być nie tylke «dobrą matką,  ale i szczęśliwym człowiekiem — a to nieczęsto się zdarza. Działa to na dziecko w sposób przemożny. Ukochanie życia przez matkę jest równie zaraźliwe jak jej niepokój. Oba te uczucia wywierają bardzo głęboki wpływ na całą osobowość dziecka; bez trudu można rozróżnić te wśród dzieci — a także wśród dorosłych — które otrzymywały samo mleko, od tych, które otrzymywały «mleko i miód” .

Leave a Comment