Większość woli matke

Jak się okazało, 74% studentów oszukujących, zapytanych o to, którego rodzica „wolą”, wybrało matki, podczas gdy wśród studentów nie oszukujących matki preferowało 36%. Inna, bardzo istotna różnica dotyczyła sposobu karania przez ojców studentów oszukujących i nie oszukujących. I tak 78% oszukujących i 48% nie oszukujących podało, że ojcowie ich najchętniej posługiwali się różnego rodzaju karami fizycznymi. Kary „psychiczne” (tj. upominanie, tłumaczenie, perswazja itp.) jako główne sposoby karania stosowane były przez ojców w stosunku do 22% studentów oszukujących i 52% nie oszukujących. Jak podkreśla D. W. MacKinnon, podobnych różnic nie udało się stwierdzić w przypadku sposobów karania, przez matki. Ponadto dla studentów nie oszukujących kary wymierzane przez ojca były „ważniejsze”. Surowość ojca pozytywnie korelowała z wysoką odpornością na pokusy u dzieci w wieku 6—8 lat w badaniach prowadzonych przez R. P. Walsha (1968). Dzieci, które miały surowych ojców, w sytuacji „pokusy” (polegającej na przebywaniu przez 15 minut w pomieszczeniu wypełnionym atrakcyjnymi zabawkami, których nie wolno było dotknąć) przez cały czas nie wstawały nawet z krzesła, aby podejść do ciekawych zabawek. Współzależności pomiędzy postawą ojca i skłonnością dzieci do oszustwa zostały stwierdzone w badaniach prowadzonych przez L. I. Pearlina, M. R. Yar- rowa i H. A. Scarra (1967). W badaniach tych okazało się, że tendencje do oszukiwania w sytuacjach badania odporności na pokusy występują szczególnie u tych dzieci, których ojcowie kładą szczególny nacisk na to, aby dziecko zdobywało sukcesy w nauce szkolnej, wtedy gdy wmawiają dzieciom, że cała ich przyszłość zależy od pozytywnych wyników w nauce szkolnej. Tendencje te nasilają się szczególnie w przypadku, gdy pozycja społeczna i materialna ojca zmuszającego dziecko do osiągania sukcesów jest niska.

Leave a Comment