Równy wpływ rodziców

Ginn (wg: D. B. Lynna 1974) stwierdził natomiast, że zasadniczo na wybór zawodu u córek obydwoje rodzice mają równy wpływ. Jednakże wpływ ojców jest większy w przypadku rozbieżności poglądów rodziców na temat kierunku.studiów i rodzaju pracy zawodowej córek. Ów większy wpływ wywierają jednak tylko ci ojcowie, którzy mają wyższe od matek wykształcenie. W rodzinach, w których matki górowały poziomem wykształcenia, one wywierały większy wpływ na wybór zawodu przez córki (w przypadku rozbieżności opinii na ten temat pomiędzy współmałżonkami). Najlepszym chyba świadectwem wpływu któregoś z rodziców na wybór określonego zawodu przez dziecko jest fakt „pójścia w ślady” danego rodzica, czyli wybór tego samego zawodu. Jak się okazuje z badań C. E. Wertsa (wg: D. B. Lynna 1974) podobieństwo pomiędzy rodzicami a dziećmi — a dokładniej, między ojcem a synami — istnieje tylko w przypadku wysoce prestiżowych zawodów, a mianowicie w przypadku lekarzy i prawników. Jak bowiem Stwierdził cytowany powyżej autor, 43,6% synów lekarzy wstępuje w ślady ojca. Wśród synów prawników procent ten jest niższy,- wynosi mianowicie 27,7, wskazuje on jednak też. na znaczne podobieństwo. Zdaniem C. E. Wertsa wybór tego samego zawodu, który wykonuje ojciec, wynikać może. z kilku podstawowych przesłanek: 1) dziecko (a.szczególnie syn) ma lepszą okazję do zaznajomienia się z właściwościami danego zawodu, 2) posiada na ogół łatwiejszy dostęp do danego zawodu, 3) bardzo często w przypadku zawodów, które rodzice uważają za prestiżowe i Ciekawe (jak np. zawód lekarza czy prawnika), wywierają oni nacisk na dziecko, aby wstąpiło w ich ślady, i wreszcie 4) identyfikacja z ojcem przyjmować może postać wyboru tego samego zawodu.

Leave a Comment