ROLA „SYMBOLU OJCA” W ŚWIETLE KONCEPCJI T. PARSONSA

Znaczenie ojca, jako konkretnej osoby oraz jako symbolu, w procesie socjalizacji dziecka należy do podstawowych zagadnień w teoriach wybitnego amerykańskiego socjologa T. Parsonsa. Autor ten nie będąc psychoanalitykiem wiele omówionych w poprzednim ustępie pomysłów teoretycznych Z. Freuda przedstawia z punktu widzenia teorii socjologicznych, ukazując tym samym szersze ich znaczenie. Pomimo więc, iż T. Parsons nie należy do przedstawicieli psychoanalizy, niemniej jednak, jeśli wziąć pod uwagę, że problem znaczenia ojca w rodzinie dla ukształtowania sylwetki moralnej dziecka rozpatruje on w kategoriach pojęć i teorii Z. Freuda, istnieje uzasadnienie, aby jego poglądy omawiać w części zawierającej prezentację psychoanalitycznych koncepcji. Przełożenie niektórych poglądów Freuda — poglądów o charakterze ściśle klinicznym — na język socjologii sprawiło, że zyskały one na wszechstronności, a jednocześnie pozbawione zostały tej argumentacji, która wywoływała raczej negatywne skojarzenia. Najistotniejszy dla tematu niniejszej pracy nurt poglądów T. Parsonsa należy wywieść z kilku podstawowych prawd natury socjologicznej, które T. Par- sons w różnych swych pracach czyni podstawami rozważań nad mechanizmami socjalizacji dziecka, a mówiąc jego językiem, nad „internalizacją norm moralnych”. Te podstawowe prawdy dadzą się ująć w trzech następujących punktach: Rodzina jest zjawiskiem powszechnym, tzn. występuje we wszystkich społeczeństwach.

Leave a Comment