Reguła zawodu

P. G. Jenson i W.,K. Kirchner (1955) stwierdzili, że wyfbór przez syna podobnego do ojca zawodu można uznać za regułę, synowie bowiem tylko wtedy wybierają inny zawód, kiedy mają okazję wybrać łatwiejszy typ pracy lub zawód o wyższym społecznym prestiżu.
Jak wiadomo, wpływ rodziców uwidocznia się nie tylko w wyborze odpowiedniego zawodu, ale także, a być może przede wszystkim, w stosunku do tego zawodu oraz do pracy w ogóle. Fakt ten ma ogromne znaczenie z tego względu, że przy dużej zmienności zawodów nie byłoby możliwe przyswojenie sobie w domu rodzinnym poglądów na temat poszczególnych typów pracy, można natomiast „przesiąknąć odpowiednią atmosferą pracy”, co później uwidocznia się w różnych przejawach stosunku do wykonywanej pracy. Ten niezwykle ważny problem — wpływu poszczególnych rodziców na wytworzenie określonego stosunku do pracy — nie jest niestety łatwy do empirycznego wyjaśnienia (a w każdym razie takiego, które nie budziłoby zastrzeżeń pod względem metodologicznym). Badania nad wpływem rodziców na typ „filozofii” zawodu studentów przygotowujących się do pracy nauczycielskiej prowadzili R. E. Campbell i J. E. Horrocks (1961). Autorzy ci stwierdzili, że poglądy na metody wychowania ukształtowane zostały na podstawie podobieństwa do tych, jakie reprezentowali rodzice, tej samej płci, a więc wpływ na „filozofię” zawodu nauczycielskiego u synów miał przede wszystkim ojciec, podczas gdy u córek — matka. Przy okazji warto zaznaczyć, że mężczyźni w świetle wyników badań przeprowadzanych przez W. C. Bronsona, E. S. Kattena i N. Livsona (1959) w swych poczynaniach wychowawczych są od kobiet mniej pomysłowi, okazują większą skłonność do naśladowania tych samych wzorców postępowania z dzieckiem, jakie zaobserwowali w dzieciństwie u swych ojców.

Leave a Comment