Praca zawodowa kobiet

Jeśli chodzi o pozarodzinną płaszczyznę życia, podkreślana jest o wiele silniej niż w drugim z badanych przez A. Kłoskowską okresów praca zawodowa kobiet. Jest jednak o wiele głębiej potraktowane uzasadnienie zawodowej aktywności kobiety. Oprócz znaczenia, jakie fakt ten ma dla rozwoju gospodarki narodowej, dużo miejsca poświęca się roli pracy zawodowej kobiet oraz związanemu z tym stałemu podnoszeniu kwalifikacji w psychicznym rozwoju kobiety. Podkreśla się również, że sprawa ta ma także bardzo korzystny wpływ na przyspieszenie rozwoju psychicznego wychowywanych przez matkę (posiadającą rozwinięte ambicje zawodowe) dzieci. Aby więc zapewnić kobiecie tak ażną dla niej możliwość wykonywania pracy zawodowej oraz doskonalenia się w niej, podkreśla się konieczność przejęcia przez ojca różnych funkcji opiekuńczych w odniesieniu do dziecka. Ogólnie biorąc, obraz rodzinny, a szczególnie naj bardziej nas tutaj interesujący układ ról rodzinnych przedstawiany w polskich czasopismach przeznaczonych dla tzw. masowego odbiorcy, prezentuje, jak się wydaje, dosyć wyraźnie kilka charakterystycznych tendencji. Czasopisma z końca XIX wieku ukazywały rodzinę, w której pozycja ojca „wzmacniana” była oddziaływaniem dziadka i matki. Jest to w pewnym stopniu potwierdzeniem poglądów wyrażanych w poprzedniej części niniejszego rozdziału. Czasopisma o największym zasięgu oddziaływania w Polsce niepodległej kreśląc model układu ról rodzinnych wykazywały, najogólniej biorąc, odnotowywaną również w niektórych badaniach na Zachodzie prawidłowość, a mianowicie, że rodzina stopniowo zmniejsza swe funkcje instrumentalne na rzecz funkcji ekspresyjnych.

Leave a Comment