POZYCJA OJCA WE WSPÓŁCZESNEJ RODZINIE POLSKIEJ

Na podstawie literatury naukowej poświęconej współczesnej rodzinie polskiej wyodrębnić można dwa zasadnicze źródła poznania tej rodziny: pierwsze, pośrednie, to studia nad modelem rodziny kultywowanym przez środki masowego przekazu, drugie to badanie przemian zachodzących w sferze postaw poszczególnych członków rodziny zarówno wobec siebie, jak i w odniesieniu do różnych wartości i zjawisk otaczającego świata. Powyższe dwa źródła pozwalają na analizą rodziny zarówno od strony modelu lansowanego (pierwsze źródło), jak i od strony jego wcielenia w życie (źródło drugie). Oba rodzaje badań nad współczesną rodziną zostaną kolejno omówione. Cytowana już Z. Jabłonowska pięknie charakteryzuje rodzinę polską pisząc: „Dom polski wyrabiał poczucie godności narodowej i jakąś wewnętrzną wolność i niezależność. Być może, iż to właśnie, obok innych wartości, było przyczyną zdumiewającej atrakcyjności polskiego charakteru dla cudzoziemców przybywających do nas i ich szybkiej zupełnej asymilacji. W najgorszych okresach niewoli i zastoju ludzie różnej narodowości nie tylko się polonizowali, ale z zapałem neofitów, gdy tylko zaszła potrzeba, szli przelewać krew w powstaniach. Wielu z nich polonizowało się przez małżeństwa z Polkami” (s. 67).

Leave a Comment