POZNAWCZE ELEMENTY POSTAW MORALNYCH

Badania nad wpływem ojca na rozwój intelektualnych komponent postaw moralnych również nie są ¿byt liczne. Większość z nich oparta jest na koncepcji L. Kohlberga (1969), dotyczącej stadiów formor wania się postaw moralnych. L. Kohlberg w swych studiach nad etapami rozwoju moralnego wyszedł od ustaleń J. Piageta (które z kolei wywodzą się z poglądów E. Durkheima), według których wyróżnić można — jak wiadomo — trzy podstawowe etapy rozwoju moralnego: 1) anomii, 2) heteronomii oraz 3) autonomii. L. Kohlberg, podobnie jak i J. Piaget, wyróżnił trzy podstawowe etapy rozwoju moralnego i dodatkowo jeszcze podzielił każdy z tych trzech etapów na dwa zasadnicze stadia. Tym sposobem wyróżnia on sześć stadiów rozwoju moralnego, które w wielu badaniach nad rozwojem postaw moralnych służą za skalę. Są to: I. Etap premoralny. Orientacja posłuszeństwa wypływająca z unikania kar. Naiwnie egoistyczna orientacja oparta na zasadzie wymiany świadczeń i nieprzeszkadzania współistnieniu. Etap konwencjonalnego wypełniania norm. Orientacja „dobrego chłopca” (polegająca na akceptowaniu, sprawianiu przyjemności i niesieniu doraźnej pomocy). Orientacja posłuszeństwa autorytetom i respektowania ustalonego porządku. Etap samorodnych zasad moralnych.

Leave a Comment