PODOBIEŃSTWO ZACHOWANIA SIĘ OJCA I DZIECKA JAKO

Pogląd J. Nasha może więc służyć jako uzasadnienie omawianych w pierwszym rozdziale obecnej książki koncepcji E. Fromma i J. J. Bachofena oraz T. Par- sonsa i R. “F. Balesa, mówiących o tym, że miłość macierzyńska oraz związek emocjonalny dziecka z matką maj podstawowe znaczenie dla inicjacji rozwoju społecznego tegoż dziecka. Do tego jednak, aby dziecko dalej się rozwijało, potrzebna jest identyfikacja z ojcem, gdyż tylko w ten sposób dziecko osiągnąć może kolejny, wyższy etap rozwoju społecznego i moralnego.
Badania nad podobieństwem pomiędzy zachowaniem się ojca i dziecka podzielić można ze względu na dwa podstawowe kryteria. Pierwszym jest kierunek podejścia i procedura badawcza. Na tej podstawie wyróżnić można dwie zasadnicze grupy badań, a mianowicie badania nad tzw. spostrzeganym podobieństwem (perceived similarity), natomiast druga grupa badań to badania nad sprawdzanym (testowanym) podobieństwem (tested similarity). Drugą podstawą podziału badań nad podobieństwem dziecka do ojca jest rodzaj (sfera) zachowania się, w którym podobieństwo to daje się zauważyć najbardziej. Z przeglądu różnych badań wynika, że istnieją takie dwie podstawowe sfery społecznego zachowania się, w których dziecko szczególnie ulega wpływom ojca. Jest to zachowanie polityczne i stosunek do pracy zawodowej. Zgodnie z przyjętą obecnie kolejnością głównym (szerszym) kryterium podziału prezentowanych w obecnym rozdziale badań będą kierunki podejścia, wyodrębnione zaś na tej podstawie badania podzielone zostaną następnie ze względu na dwie główne sfery zachowania, w których podobieństwo jest najlepiej zauważalne.

Leave a Comment