Podobieństwo do matki

Roff (1950) stwierdził w badaniach długoetaptiwych, że podobieństwo do matki zarówno u córek; jak i u synów jest większe we wcześniejszym okresie życia dziecka, w miarę dojrzewania zaś podobieńsiwo do matki wykazuje stałe tendencje maleją ce, podczas gdy podobieństwo do ojca wzrasta. Aii- tor ten ustalił ponadto, że dziewczęta w -większym niż chłopcy stopniu upodabniają się do rodziców, hsi co wskazują bardziej zbliżone wyniki w zakresie ba-1 dania postaw i opinii. W studiach nad testowanym podobieństwem, podobnie jak i w badaniach nad podobieństwem spostrzeganym, ujawniona została prawidłowość polegając na tym, że oddziaływanie ojca jest większe w za– kresie kształtowania postaw politycznych i postać wobec pracy zawodowej. Jeśli chodzi o wpływ ojca na postawy polityczne dziecka, to jest on bardziej założsny, niż można to było stwierdzić w badaniach nad podobieństwem spostrzeganym. Otóż dziecko przyswaja sobie od ojca przeważnie tylko intelektualne komponenty postaw politycznych. Od niego bowiem głównie czerpie podstawowe wiadomości na temat życia politycznego i sposobów oceniania różnych zjawisk natury politycznej. Od matki natomiast przejmuje dziecko emocjonalny stosunek do tych zjawisk. Od ojca dziecko ma czerpać np. wiadomości na temat roli i znaczenia światowego komunizmu, jednakowoż pozytywny lub negatywny stosunek do komunizmu bardziej zależy od tego, jaki stosunek ma do niego matka.

Leave a Comment