Odnotować badania

Obok wspomnianych powyżej trendów znaMionują- ćych ewolucję rodziny, a ukazy wanychwe współczesnych badaniach, koniecznie należy odnotować wzrost autonomićznośtsi poszczególnych jej członków (por. J. Turowski 1975). r • / Wymieniona jako ostatnia cecha bezpośrednio wypływa ze zmiany statusu ojca w rodzinie, który to ojciec z surowego instrumentalnego przywódcy” staje się Stopniowo wrażliwym i czułym-współtowarzyszem i przyjacielem, czyli w coraz większym stopniu przejmuje sprawowane Uprzednio przez matkę funkcje ekspresyjne. Na wspomnianą zmianę pozycji ojca w rodzinie wpływa bardzo wiele czynników z zakresu przemian społecznych i ogólnego postępu- naukowo-technicżrie- go. Przede wszystkim wzrastająca specjalizacja poszczególnych rodzajów wykonywanej pracy Utrudnia ojcu, tak jak to było możliwe w dawnych czasach, wprowadzanie dziecka w świat myśli i czynów poprzez ukazywanie mu sposobów i rezultatów swej własnej pracy codziennej. Dzisiaj najczęściej ojciec wykonuje pracę, w której efekty jednostkowego1 wysiłku są mało uchwytne, a często i sama potrzeba tej pracy jest przez dziecko z trudem pojmowana. Obok specjalizacji pracy i powstawania na tym tlę pewnych komplikacji w nawiązywaniu komunikatu pomiędzy ojcem i dzieckiem zwiększa się coś, co można nazwać „specjalizacją środowisk”. Polega to najogólniej biorąc na dość dużej hermetyczności poszczególnych środowisk. Dzisiaj, bardziej niż kiedykolwiek, trudniej jest ludziom dojrzałym zrozumieć młodzieżową kulturę, styl myślenia i zachowania się młodzieży. Podobny dystans dzieli ’ również świat ludzi dojrzałych od młodzieży.

Leave a Comment