Dwie grupy zawodów

Nieco podobne problemy w zakresie preorientacji zawodowej bierze pod uwagę Anna Roe (1957), która dzieli zawody na dwie zasadnicze grupy: 1) zorientowane na ludzi (people-oriented) i 2) zorientowane na przedmioty (object-oriented). Zdaniem tej autorki, jeśli rodzice są oziębli, odrzucający i nie zaspokajają podstawowych potrzeb psychicznych dziecka, wytwarzają u dziecka ogólną niechęć do ludzi i większe zainteresowanie przedmiotami, podczas gdy rodzice czuli i opiekuńczy wpływają na zainteresowanie dziecka zawodami zorientowanymi na człowieka. Autorka nie wykazuje różnicy w sile oddziaływania poszczególnych rodziców na kierunki preferencji żdwodów. Zagadnienie to badali natomiast L. Green i H. Parker (1965), którzy stwierdzili, że u chłopców (badania przeprowadzono wśród młodzieży siódmych klas) wybór zawodów zorientowanych na ludzi wypływa z pozytywnego stosunku do obydwojga rodziców. Ani ojciec, ani matka nie mają w tym zakresie szczególnego wpływu. Natomiast w przypadku dziewcząt zdecydowanie silniej zaznacza się oddziaływanie ojca. Zdaniem cytowanych wyżej autorów, wpływ ojca jest szczególnie destruktywny w przypadku braku żywych i pozytywnych kontaktów emocjonalnych z córką. Sytuacja taka wpływa bowiem na wybór przez córkę orientacji na przedmioty, co szczególnie ma, według ich przekonania, upośledzać świat wartości u kobiet.

Leave a Comment