Cechy zachowania

Warto zaznaczyć, że wpływ na stopień koncentracji uwagi mają nie tylko konkretne cechy zachowania danej osoby, ale także zachowanie o charakterze symbolicznym. Pod tym względem, jak stwierdzili A. Bandura, J. E. Grusec i F. L. Menlove (1966), bardzo wyrafinowane bywają modele agresywnego zachowania prezentowane w szeregu filmów, stąd też modele i sytuacje, w których uczestniczą (w akcji filmu), mają ogromną siłę w zakresie przykuwania uwagi tak dzieci, jak i dorosłych. Druga podstawowa właściwość psychologiczna, mająca istotny wpływ na proces przyswajania sobie przez obserwatora cech zachowania się modela, czyli pamięć, wymaga rozpatrzenia z podobnych punktów widzenia, jak omawiana powyżej uwaga, tj. z punktu widzenia odpowiedniej dojrzałości oraz czynników wpływających na dokładniejsze i trwalsze zapamiętanie, a które w wielu przypadkach są podobne do tych, które wpływają na koncentrację uwagi. Jak wiadomo z psychologii rozwojowej, pamięć dziecka, tak jak i wiele innych właściwości psychologicznych, podlega zasadniczym zmianom rozwojowym. W miarę dojrzewania dziecka od fragmentarycznej staje się coraz to bardziej systematyczna. Mając to na uwadze, trzeba więc pamiętać, że mniej dokładnie i tylko w określonych sytuacjach małe dziecko potrafi odtworzyć oglądane zachowanie się. W miarę dojrzewania zaś możemy oczekiwać coraz to precyzyjniejszego odtworzenia zachowania się modela oraz coraz to dłuższego zapamiętania określonych form jego zachowania. Wchodzi tu w grę (oprócz omówionych uprzednio cech wpływających na stopień koncentracji uwagi) z reguły także ilość i różnorodność bodźców działających na system nerwowy obserwatora. I tak np. A. Bandura i R. W. Jeffery (wg: A. Bandury 1973) stwierdzili, że jeśli osoby badane obserwują zachowanie wyrażone jedynie przez gesty oraz takie, w których gestom towarzyszą również słowa, w drugim przypadku szybciej przyswajają sobie obserwowane formy zachowania oraz dłużej je pamiętają.

Leave a Comment