BEHAWIORALNE ASPEKTY POSTAW MORALNYCH

Ogólnie trzeba tylko powiedzieć, że metoda ta polega na stawianiu badanego w sytuacji, w której może złamać różnego rodzaju zakazy (np. pozostawienie dziecka samego z otwartym pudełkiem czekoladek, uprzednio poinformowawszy je, że są to czekoladki innego dziecka, dawanie „okazji” do oszukiwania, kłamania itp.), a następnie stwierdzanie, czy zakazy te zostały naruszone i ewentualnie, w jakim stopniu.
Należy także podkreślić, że metoda badania odporności na pokusy nie zawsze ogranicza się do badania behawioralnego aspektu postaw moralnych, często bowiem stosowana jest w celu badania emocjonalnych i intelektualnych składników motywacji zachowania się w sytuacji wyboru moralnego. Jednakowoż „pozycję wyjściową” tej metody stanowi rejestracja określonej formy zachowania, czyli tego, co przyjęto jako „behawioralny aspekt postaw moralnych”. Najobszerniejsze chyba badania nad wpływem ojca (a także matki) na zachowanie się dziecka w sytuacji wyboru moralnego przeprowadził R. R. Sears wraz ze swymi współpracownikami (1Ś65). Autorzy ci badali różne wskaźniki socjalizacji dzieci czteroletnich, m.in. przystosowanie się do roli płci, agresję, uległość oraz, co jest najistotniejsze ze względu na omawiane obecnie badania, odporność na pokusy, a następnie szukali korelatów tego zachowania, głównie
w sposobach oddziaływań wychowawczych rodziców. Dane na temat metod zabiegów wychowawczych stosowanych przez ojca i matkę otrzymali autorzy na podstawie badań kwestionariuszowych. Pytania zawarte w kwestionariuszu dotyczyły trzech spraw: 1). metod karania, 2) poglądów ogólnych na temat sposobów wychowania dzieci i 3) oceny własnego dziecka (będącego przedmiotem badań).

Leave a Comment