Badania studentów

Spośród licznych badań na ten temat na uwagę zasługują m.in. badania A. B. Sostka (wg: D. B. Lyri- na 1974), który najpierw zbadał podobieństwo studentów college’u do rodziców w zakresie postaw politycznych, ekonomicznych, przekonań religijnych, estetycznych itp. na podstawie identycznych kwestionariuszy wypełnionych przez studentów i ich rodziców. Następnie autor ten prosił badanych o uszeregowanie różnych typów pracy zawodowej pod względem ich atrakcyjności dla badanego. Kolejnym etapem postępowania badawczego było określenie podawanych przez studentów zawodów według kategorii: męskie-kobiece. Do najbardziej „męskich” zawodów zaliczył A. B. Sostek te, które wymagały wykształcenia technicznego, natomiast do zawodów „kobiecych” te, które wymagały jedynie wykształcenia na poziomie szkoły podstawowej. Porównując stopień podobieństwa badanych studentów do rodziców z rodzajem ich upodobania do poszczególnych zawodów stwierdził A. B. Sostek następujące prawidłowości: 1) w porównaniu z dziewczętami wybierającymi „męskie” zawody, dziewczęta preferujące zawody „kobiece” były bardziej podobne do matek, 2) chłopcy wybierający zawody „kobiece” byli w porównaniu z chłopcami wybierającymi „męskie” zawody także bardziej podobni do matek, 3) zarówno dziewczęta, jak i chłopcy wybierający „kobiece” zawody byli bardziej podobni do matek, 4) dziewczęta i chłopcy wybierający „męskie” zawody wykazywali większe podobieństwo w zakresie badanych cech do ojców.

Leave a Comment